Haderslev Kommune sætter gang i omklassificering af vandløb

with Ingen kommentarer

I løbet af 2021 påbegynder Haderslev Kommune arbejdet med nedklassificering af vandløbsstrækninger. Det drejer sig i særlig grad om korte rørlagte strækninger.

Politikerne i Haderslev Kommune sætter i løbet af 2021 gang i omklassificering af vandløbsstrækninger. I en række tilfælde bliver der tale om nedklassificering, så vandløbet får ændret sin status fra offentligt til privat.

Som udgangspunkt drejer det sig om korte rørlagte vandløbsstrækninger uden miljømålsætning og hvor der kun er få berørte lodsejere og som afvander et mindre opland og ikke modtager overflade- og/eller spildevand.

Ved en nedklassificering overdrages retten og pligten til at vedligeholde vandløbet til bredejerne langs vandløbet. Det hidtil gældende vandløbsregulativ annulleres, men regulativets bestemmelser vedrørende vandløbets skikkelse skal fortsat overholdes.

Haderslev Kommune planlægger at tage kontakt til de første lodsejere i løbet af forår/sommer 2021. Det drejer sig om tilløb til følgende vandløb: Selskær Bæk, Valsbæk, Gabøl Bæk, Vadsbæk, Vedbøl Bæk og Bibæk.

Sådan er konsekvenserne for den enkelte bredejer:

Haderslev Kommune oplyser, at vandløbene vil blive overdraget til bredejerne i regulativmæssig stand. Nødvendige vedligeholdelsesarbejder vil blive gennemført, inden vandløbsvedligeholdelsen overdrages til bredejeren.

Efter nedklassificeringen vil vedligeholdelsen af vandløbene overgå til de enkelte bredejere, og bredejerne skal således udføre og betale for vedligeholdelsen.

Når det gælder de åbne vandløbsstrækninger, må bredejerne som led i vedligeholdelsen grave sand og andet aflejret materiale op af vandløbet, men der må ikke graves dybere eller bredere, end vandløbet oprindeligt har været. Er der eksempelvis ønsker om genåbning eller uddybning af vandløb, rørlægning eller lignende, skal sådanne projekter først godkendes af Teknik og Miljø.

I offentlige rørlagte vandløb har kommunen pligt til at afholde udgifterne til spuling, rodskæring og udskiftning af enkelte rørsektioner.

Når et rørlagt vandløb nedklassificeres til et privat vandløb, er det ikke længere kommunen, som skal vedligeholde rørledningen. Efter en nedklassificering er det i stedet bredejerne, som tilrettelægger, udfører og betaler for vedligeholdelsen.

Hvis en længere rørlagt vandløbsstrækning skal udskiftes, vil udskiftningen i både private rørlagte vandløb og i offentlige rørlagte vandløb skulle betales af bredejerne efter gavnsprincippet.

De enkelte lodsejere, der har vandløbsstrækninger, som kommunen ønsker at nedklassificere, vil modtage brev med kommunens afgørelse og få mulighed for partshøring, ligesom der er åben for drøftelse og besigtigelse efter behov.

Beslutningen om at igangsætte omklassificering af vandløb er truffet af Udvalget for Plan og miljø i Haderslev Kommune.

Hele sagsfremstillingen kan læses HER