Hold styr på dine to-meter bræmmer – og overvej MFO-bræmme langs med vandløbet

with Ingen kommentarer

Formålet med 2m-bræmmen er både at tilbageholde næringsstoffer og organisk stof, så belastningen af vandløb og kystvande nedbringes, og at undgå, at brinken destabiliseres og begynder at skride. Her er, hvad man skal være opmærksom på.

Hvilke vandløb har 2-m bræmmer? Der er 2m-bræmmer langs alle åbne, naturlige vandløb, og langs kunstige vandløb, der er højt målsat. Ifølge Vandløbslovens §69 gælder følgende:

Kilde: Vandløbsloven, Retsinformation

Formålet med 2m-bræmmen er både at tilbageholde næringsstoffer og organisk stof, så belastningen af vandløb og kystvande nedbringes, og at undgå, at brinken destabiliseres og begynder at skride.

 

Hvordan måles 2m-bræmmen?

2m bræmmen måles fra kronekanten – dvs. 2 m fra det højeste punkt på vandløbsbrinken, hvor terrænet ikke længere skråner ned mod vandløbet. Hvis du er i tvivl om hvor du må dyrke til, kan du få hjælp af vandløbsmyndigheden til at sætte det af.

Kilde: Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer, Skov- og Naturstyrelsen, 2002

Hvad må man i 2m-bræmmen?

Du må slå vegetationen i 2-m bræmmen, og holde den nede. Du må også afgræsse 2-m bræmmen, men vandløbet skal være hegnet fra, så dyrene ikke kan gå ned i vandløbet. Hvis der står træer i 2 m-bræmmen, der skygger for vandløbet, må du ikke bare fælde træerne. Du må nemlig ikke ændre tilstanden i vandløbet, hvis det er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og hvis der åbnes op, så der kommer meget lys til vandløbet, vil der kommer langt mere grøde i vandløbet, hvilket vil give en dårligere afvanding og ændre vandløbets biologi. Du må godt fælde et enkelt træ eller beskære dine træer, men hvis du er i tvivl, så spørg vandløbsmyndigheden, før du starter saven.

Du må heller ikke grave i 2m bræmmen, så vandingsanlæg og hydranter og lign. skal placeres mere end 2 m fra kronekanten. Du må godt dræne ud igennem 2-m bræmmen, men du skal retablere brinken.

2-m bræmmen som arbejdsareal ved grødeskæring

Mange steder er 2m-bræmmen en del af det arbejdsbælte, kommunen har brug for i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbet, og du må påregne, at der kan opstå skader på afgrøder også uden for 2m bræmmen. Alternativet er, at vandløbet ikke kan vedligeholdes, og det vil på længere sigt give langt større skader i marken.

Sand og grøde, som bliver taget op i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, må principielt set ikke lægges i 2m-bræmmen, fordi det forhøjer brinken og kan være vanskeligt at fjerne uden at bryde vegetationen i bræmmen. Så det skal helst lægges lige udenfor 2 m bræmmen. Det kan være meget generende, hvis det sker, mens der er afgrøder på marken, men det må man påregne. Kommunen har et arbejdsbælte på typisk 5-8 m langs de offentlige vandløb, hvor man må påregne, at afgrøden bliver beskadiget, hvis der ikke er høstet, når vandløbet bliver grødeskåret eller renset op.

Det er lodsejers ansvar at fjerne grøde og sand, der tages op af vandløbet, og fordele det i marken.

2m-bræmmen som MFO

Du kan tælle 2m-bræmmen med som MFO-bræmme (MFO = Miljøfokusområde), så kan den være med til at opfylde dit MFO-krav. Du kan også udlægge en bredere bræmme på op til 20 m, som kan tælles med som MFO-bræmme. Hvis dit omdriftsareal er større end 15 ha, skal min. 5 % af bedriftens areal være MFO. Hvis du bruger bræmmer til at opfylde dit MFO-krav, så tæller de med en faktor 1,5, så det kan godt svare sig at lægge en bræmme ud langs vandløbet. Så er du også fri for at ærgre dig over at afgrøden bliver ødelagt i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.