Vandløbsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175898

 

Miljøportalen med kort og temaer vedr. vandløb, natur mv.

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

 

Vandplaner – se det mest aktuelle materiale via dette link:
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/ 

 

Danske Vandløb
www.danskevandloeb.dk  

 

Landbrugsinfo om vandløb og vandplaner
https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/vandplaner/sider/startside.aspx 

Randzone