Om Sønderjyske Vandløb

Vandløbssamarbejde i Sønderjylland

Sønderjyske Vandløb er et samarbejde mellem de sønderjyske landboforeninger LHN, Spiras samt Sønderjysk Familielandbrug. Samarbejdet skal varetage landbrugets interesser på vandløbsområdet bedst muligt, og sikre en god og kontinuert dialog med kommunerne som vandløbsmyndighed.

 

Netværk af vandløbskonsulenter og folkevalgte

Sønderjyske Vandløb består af en styregruppe med et bestyrelsesmedlem fra hver forening, samt et netværk bestående af en konsulent fra hvert rådgivningscenter. Som medlem af en af landboforeningerne eller Familielandbruget, er man automatisk medlem af Sønderjyske Vandløb.

Sønderjyske Vandløb dækker Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Haderslev og Kolding Kommuner, og samarbejder med Jysk Landbrugsrådgivning i forhold til Esbjerg og Vejen Kommuner.

 

Vandløbslaug og kommunekontakt

Sønderjyske Vandløb har til formål at få organiseret vandløbslaug omkring de større vandløb i Sønderjylland, og at sikre en koordineret dialog med kommunerne. Konsulenterne i netværket holder et vågent øje med vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte kommuner, og har en løbende kontakt med kommunerne i generelle spørgsmål om vandløbsvedligeholdelse, ændringer af vedligeholdelsen med baggrund i vandplanerne og ændringer af regulativer. Sønderjyske Vandløb er også en mulighed for kommunerne til at nå ud til landbruget samlet set, i spørgsmål om vandløb og vandløbsvedligeholdelse.

Sønderjyske Vandløb tilbyder hjælp til at få opdateret og nystartet vandløbslaug omkring vandløb i Sønderjylland efter behov. Hvert vandløbslaug kan få tilknyttet en konsulent fra netværket. Derudover har Sønderjyske Vandløb en hjemmeside med nyt indenfor vandløbsområdet, links til relevante myndigheder, lovgivning mv. og oversigt over vandløbslaugene i Sønderjylland.

Sønderjyske Vandløb holder med jævne mellemrum møder med kommunerne om vandløbsvedligeholdelsen, og holder sig orienteret om regulativændringer og andre ændringer, f.eks. affødt af vandplanerne.

 

Konsulentbistand i enkeltsager

Hvis landmænd enkeltvis eller nogle stykker i fællesskab får behov for hjælp i konkrete tvister med myndighederne, besigtigelser af vandløbsstrækninger eller andre opgaver, der knytter sig til en bestemt vandløbsstrækning, faktureres der til den enkelte eller den gruppe af landmænd, der har bestilt arbejdet og har interesse i at få sagen løst. Konsulentnetværket kan også tilbyde hjælp til gennemgang af vandløbsregulater, og kompensationskort i forbindelse med vandplanerne.

Konsulentnetværket består pt. af: Louise Hedegaard Riemann fra LHN, Britt Bjerre Paulsen fra Spiras, Kirstine Damgaard Petersen fra Landbrugsrådgivning Syd, Anne Katrine Thomsen fra Spiras og Lars Schmidt fra Spiras.

Cookies – Sønderjyske Vandløb

En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvem du er.

Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website. Typiske eksempler:

 • Huske om du er logget ind eller ej
 • Brugerindstillinger på hjemmesiden
 • Statistik over dit besøg på hjemmesiden

 

Typer af cookies
Der skelnes imellem tre typer af cookies:
Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside  gemmer på computeren.
Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde.
Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden.

 

Cookies på Sønderjyske vandløbs hjemmeside
Der bruges cookies på Sønderjyske vandløbs hjemmeside, og deres formål er at forbedre din brugeroplevelse. Cookies sat af Sønderjyske vandløbs hjemmeside har en levetid på en måned.

 • Der bruges følgende typer af cookies:
  Måling af brugeradfærd (Google Analytics), så vi kan forbedre hjemmesiden (Tredjepartscookie)
 • Optimering af brugeroplevelsen på websitet (Førstepartscookies og Session-cookies)

 

Hvis du vil undgå cookies
Så kan du blokere alle cookies fra Sønderjyske vandløb. Dette gøres på følgende måde:

Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Tilføj www.soenderjyskevandloeb.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra.
I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt.
Vil du vide mere om cookies? Så kan du læse mere på Erhvervsstyrelsen hjemmeside her.

Persondatapolitik

Information om Sønderjyske Vandløbs behandling af personoplysninger – gældende fra 25. maj 2018.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.
Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Sønderjyske Vandløbs afdelinger beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

 

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at beskytte dig, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som rådgivende virksomhed. Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jfr. persondataforordningens art. 6.1 (b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jfr. persondataforordningens art. 6.1 (a)
 • vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til

1. hvidvaskloven
2. skattekontrolloven
3. bogføringsloven
4. databeskyttelsesloven
5. samt de regler, der gælder i forhold til persondataforordningens juridiske rådgivning m.v.

 

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder

 • grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
 • økonomiske oplysninger, f.eks. din indkomst, sikkerhedsstillelse, gæld eller kreditvurdering  oplysninger om din bedrift
 • oplysninger om din familie og husstand
 • id-dokumentation, f.eks. fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest
 • oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse

 

Følgende oplysninger
Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig eller tilbyde dig et produkt eller en ydelse, og vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jfr. persondataforordningens art. 9.2 (f). Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a.

 • oplysninger om fagforeningsmedlemsskabet
 • oplysninger om dit helbred, hvis det har indflydelse på indkomstarter m.v.

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte produkter eller ydelser til dig, eller hvis det er pålagt os ved lov.

Vores mulighed for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af rådgivning, herunder økonomisk, herunder regnskabsmæssigt og driftsøkonomisk, juridisk plantefagligt samt andre former for rådgivning, der efterspørges af dig.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • fastsættelse af priser på vores ydelser og produkter
 • identifikation og godkendelse af kunder
 • risikostyring
 • for at opfylde lovbestemte krav

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig, når

 • du bestiller ydelser hos os
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og brugs til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi udfører rådgivningsopgaver for dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven og lov om forebyggelse af hvidvask. I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger i længere tid. Det gælder f.eks.:

 • hvis dine oplysninger indgår i beregningen af f.eks. ejendomsavance
 • hvis forældelsesfristen er 10 år kan vi gemme oplysningerne i indtil 10 år

 

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med.
Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter i og uden for Sønderjyske Vandløb.

 • vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, f.eks. hvidvasklov, til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven.
 • i forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler
 • i forbindelse med samarbejde med Seges

 

Dine rettigheder
Indsigt i dine personoplysninger.

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, idet omfang vi videregiver personoplysninger. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller være fritaget fra retten til indsigt.

 

Ret til at gøre indsigelse
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Rettelse eller sletning af data
Hvis vore data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som ”retten til berigtigelse”, ”retten til sletning” og ”retten til at blive glemt”.

 

Begrænset brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring.  Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

 

Dataportabilitet
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet i et elektronisk maskinlæsbart format.

 

Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte juridisk afdeling herom.
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores juridiske afdeling ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores direktør. Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.