Opsamling på vandløbsdialog med Aabenraa Kommune

with Ingen kommentarer

Brinkudskridninger – varsel på sms før grødeskæring – overkørsler – okkersøer. Vandløbslaugene havde samlet en lang række spørgsmål til kommunen, som Louise Riemann og Britt Paulsen drøftede på et møde med forvaltningen et møde sidst i maj måned. Her kommer en opsamling på kommunens konklusioner:

Sms-system til varsel af lodsejere inden grødeskæring: Kommunen har overvejet det, men er nået frem til, at udbyttet ikke står mål med indsatsen, så det har de ikke planer om at sætte i værk. I stedet henviser de til kommunens hjemmeside, hvor man kan se på et stort kort, hvornår grødeskæringen forventes at blive gennemført. Se Aabenraa Kommunes hjemmeside , hvor der er et kort, hvor du kan se, hvornår dit vandløb bliver grødeskåret. Kommunen oplevede sidste år at planen passede ret godt, og de kræver bod af entreprenørerne, hvis ikke planen overholdes.

 

GOOGLE: Aabenraa Kommune kort – vælg ”vedligehold af vandløb – PC” – så får du et kort med gule vandløb. Når du kører pilen henover, får du en boks frem, hvor du kan se grødeskæringsugen:

 

Forebyggelse og bekæmpelse af brinkudskridninger

Et vandløb må i princippet sno sig og finde sit eget leje, så længe det har min. den dimension, der er angivet i regulativet. Brinkskader kan give anledning til erosion, der kan være vanskelig at bremse. Kommunen er efter eget udsagn meget opmærksom på maskinførernes arbejde, bla. at de bruger de aftalte redskaber på den enkelte strækning, og ikke laver brinkskader. Der udføres tilsyn og kan opkræves bod for at lave skader / bruge forkert redskab. Kommunen vil være opmærksom på risiko for erosionsskader ved udlægning af gydegrus, og evt. flytte på grusbankerne så de ikke presser vandet så meget ud i siden, at brinkerne eroderes.

Hvis man gerne selv vil brinksikre, så har kommunen blanketter, der kan bruges til at søge om en vandløbsregulering, og vejleder gerne. Det behøver ikke at være særlig vanskeligt eller omfattende, og ofte har landmanden selv sten og kan hjælpe med at køre materialer frem, så det ikke bliver så dyrt. Hvis du har brug for hjælp til at søge om en reguleringstilladelse, så tag fat i enten Britt eller Louise, der kan hjælpe med papirarbejdet.
Kommunen står for brinksikring, hvis det er nødvendigt for at sikre vandafledningen eller offentlige interesser så som veje.

Et reguleringsprojekt skal indeholde følgende:

Køreplaner eller instruktioner til åmændene

Entreprenørerne vil formentlig gerne have informationer om gode kørselsruter og adgangsforhold. Kommunen giver gerne sådanne beskeder videre, men har ikke pt. en digital løsning, der kan samle det.
Hvis du har vigtig info om adgangsforhold, så send det til Anders Skau på aksk@aabenraa.dk

Private overkørsler

Kommunen mener, at ældre overkørsler, der ikke har en tilladelse eller findes i vandløbets regulativ, anses for lovlige, dels fordi det jf. kommunens tidligere praksis ikke krævede tilladelse at anlægge en ny overkørsel, når bare den var mindre end 6 m bred, og dels fordi mange af dem har ligget i mere end 20 år, uden at blive påtalt. Men hvis man er bekymret for, at en overkørsel bremser for vandafledningen, så må man tage kontakt til kommunen, så vil det i de fleste tilfælde kunne lade sig gøre at fjerne den, skifte den med en større, eller lægge den om, så den ligger dybere, og ikke indsnævrer vandløbsprofilet.

Vejgrøfter

Det er kommunens Driftsenhed, der står for oprensning af vejgrøfter, og de har været i gang mange steder i kommunen indenfor de sidste par år. Hvis du ser en rist, der er tæt, eller en grøft, der er tilgroet, så send et billede og en kort besked på kommunens hjemmeside via ”Giv-et-tip på kort” https://www.aabenraa.dk/borger/trafik-og-groenne-omraader/giv-et-tip-paa-kort/

Sandfang

De sandfang, kommunen har registreret og vedligeholder, kan ses på kommunens vandløbskort på hjemmesiden. https://ago-aabenraa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=60a7cfd2686245389402ea86354663bb Vælg Lagliste oppe i det øverste højre hjørne, og tænd for temaet: Vandløb-vedligeholdelse. Så kommer sandfang på med en blå signatur.
Du må meget gerne give kommunen besked, hvis du har et sandfang, som ikke er på kortet, og som du forventer, at kommunen vedligeholder.

Okkersøer

Kommunen arbejder på en afklaring vedr. vedligeholdelse af Rødebæk okkersø, forventes i efteråret. I øvrigt følges kommunens plan for oprensning af okkersøer.

Vedligeholdelse med ”pincet” i vandløb med meget pindsvineknop
Kommunen har udviklet et specialværktøj til at trække pindsvineknop op med rode, i stedet for at skære den af over bunden. Det har vist sig at have god effekt i forhold til at skabe en åben strømrende, i stedet for at skære i hele vandløbets bredde, hvor der typisk kun går få dage, før pindsvineknoppen igen spærrer for vandafledningen. Det er planen at forsøge at bruge ”pincetten” til at trække pindsvineknop op med rode i Bjerndrup Mølleå, Surbæk, Ladegårdsgrøften og evt. Rødå i 2021.

Træer og buske langs vandløb

Kommunen har fra november 2020 til marts 2021 løst 396 opgaver mht. træer og buske langs vandløbene. Der er nu en fast årlig bevilling til opgaven. Kvas fra fældninger, der betragtes som alm. vedligeholdelse, skal ifølge kommunen fjernes af lodsejer, men hvis der er mere end det, har kommunen sørget for at fjerne det, eller fundet en løsning sammen med lodsejer.

Brug af GPS-data

Kommunen har tidligere – efter ønske fra lodsejere – haft det som krav i forbindelse med udbud af grødeskæring, at entreprenøren havde GPS på gravemaskinerne. Det er nu droslet lidt ned, så det ikke er et krav, men et af flere forhold, der indgår i valg af entreprenør. Kommunen har store mængder data liggende, som kan findes frem og analyseres, når der opstår tvivl om, hvorvidt et vandløb er vedligeholdt i henhold til regulativet.

2m-bræmmer

Og så en ting, som vi er rigtig kede af – kommunen melder om flere overtrædelser af kravet om 2m-bræmmer, og ikke kun tilfælde, hvor der mangler 10 eller 15 cm. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit vandløb er omfattet af krav om 2m-bræmmer, så spørg kommunen eller din planteavlskonsulent eller din miljø-/ vandløbskonsulent. De kan også findes på kommunens vandløbskort på hjemmesiden, se vejledning ovenfor. 2m-bræmmerne har en vigtig funktion i forhold til at beskytte brinkerne mod trykket fra maskinerne, og når man pløjer i 2m-bræmmen så øger man risikoen for at brinken bliver ustabil og begynder at skride. Kommunen politianmelder i tilfælde, hvor der sker gentagne overskridelser.

Dialog om vandløb fremadrettet

Fremadrettet tilbyder kommunen besigtigelser i felten sammen med vandløbslaugene, og politiske møder med landboforeningernes folkevalgte og Sønderjyske Vandløb med Teknisk Udvalg. Og desuden holder Sønderjyske Vandløbs konsulenter møde med forvaltningen 2 gange om året – forsommer og efterår. Og derudover kan man jo som lodsejer, borger eller vandløbslaug jo altid tage kontakt til kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis man har noget, man vil drøfte politisk.