Referat – vandløbslaug i Tønder Kommune

with Ingen kommentarer

Referat fra 7. fælles vandløbsmøde for formænd og næstformænd af Vandløbslaug i Tønder Kommune den 5. feb. 2020 hos Familielandbruget, Rådhusstræde2, 6240 Løgumkloster.

Deltagere:
Udvalget for Teknik og Miljø Tønder Kommune: Bo Jessen, Poul Erik Kjær og Henning Sørensen
Vandløbsmedarbejdere Teknik og miljø Tønder Kommune: Kirsten Kerrigan, Simon Petersen og Per Kjær
Formænd og næstformænd for vandløbslaug i Tønder Kommune jf. opdateret mailliste.
Sønderjyske Vandløb: Ole Hansen, Louise Hedegaard Riemann og Solveig Kappel

Referat: Solveig Kappel

BILAG: Præsentation til møde med Sønderjyske Vandløb
BILAG: Renskrivning af regulativer
BILAG: Dialogmøde regulativformer

  • Præsentationsrunde: Med opdatering af mailliste
  • Gennemgang af erfaringer fra grødeskæring og opgravning og sandfang 2019 måtte bortfalde pga sygdom hos vandløbsmedarbejderen.
  • Status revision af vandløbsregulativer v. Per Kjær, Tønder Kommune

Pilotprojekt nr. 1 færdiggjort og træder i kraft 1. april 2020

Indklaget fra dansk botanisk forening
Fællesregulativet træder i kraft under alle omstændigheder i moderat udgave, hvis der ikke kommer svar fra klagenævnet før 1. april

Næste pilotprojekt: Fiskbæk
Arbejdet er netop sat i gang. Hovedsalig oprydning og modernisering af eksisterende regulativer
Arbejdet er ikke iværksat for at løse klimaforandringer.

Så vidt det er muligt, fastholdes bundbredde under eksisterende dræn, der bliver ikke gravet op, der arbejdes med et fornuftigt fald, Hvis der mangler bundkoter, tages udgangspunkt i fastsatte fikspunkter f.eks. broer, huller og lunker bliver ikke fyldt op, der anvendes referencepunkte, terrænmodeller og faktiske forhold.

Per Kjær gennemgik faktiske forhold og udfordringer på hele strækningen af Fiskbæk. Se bilag.

Tidsplan: D
er planlægges arbejdsgruppemøder jan-marts 2020

Forslag til nyt regulativ med 8 ugers høring før sommerferien

Behandling af høringssvar, offentlig høring og vedtagelse i TMU og ikrafttræden i efterår 2020, afhængig af, hvorvidt der kommer indsigelser.

Bo Jessen: Revision af vandløbsregulativerne er hovedsalig oprydning og modernisering. Klimatiltag må komme efterfølgende og i givet fald så skal der rejses en reguleringssag. Revision er ikke regulering!
Det gælder om at finde en balance, der sikrer afvanding og ikke bliver påklaget.

Forhåbentlig giver ny klimalov nogle brugbare redskaber til at løse klimaproblematikken og vandafledning.

Kristen Fromsejer m. fl. opfordrer til, at der iagttages størst mulig vandføring i vandløbet, hvis der er usikkerheder, således at vandløbet så vidt mulig imødegår klimaproblematikker.

Klar opfordring om at have vandføringsevnen for øje!

Fiskbæk-pilotprojektet kan forhåbentlig være med til at give noget erfaring og redskaber til en mere smidig proces ved modernisering af øvrige vandløb/regulativer.

Målsætning er at gå i gang med næste vandløb i efteråret 2020. Der ikke navnsat, hvilke vandløb der skal være det næste. Sønderjyske vandløb må også gerne melde stækninger ind. Tønder kommune har afsat midler i 3 år til arbejdet med nye fælles regulativer.

Opfordring fra Sønderjyske Vandløb om at afholde en fælles evaluering af processen for Fiskbæk, så erfaringerne kan bruges i det fremadrettede arbejde.

  • Status for indsatsplaner i udvalgte vandløb v. Simon Petersen, Tønder Kommune: Vandløbsindsatsen ifht vandområdeplaner i vandrammedirektiver 2016-2021:

I Tønder kommune skal der laves 12 projekter med vandløbsforbedringer især udlægning af grusbund i vandløbene.

Simon gennemgår erfaringer og viser slides fra en vandløbsstrækning ved Skærbæk, hvor der er udskiftet bund jf vandrammedirektivet samt udlagt grus for at skabe mere variation i vandløbene

Projekterne sikrer at vandafledningsevnen er den samme efter indsatserne. Staten betaler og TK lever op til vandrammeplanens målopfyldelse.

Der følges op løbende på, om projekterne er lykkedes, eller der skal ske tilpasninger, eller hvis der opstå problemer.

Arnå projekt som vådområdeprojekt del af Kruså-Vidå opland.

Projektet strækker sig over en lang periode måske op 7-8 år

Der er meddelt tilsagn til at gennemføre projektet. Detailprojekteringen er netop gået i gang og der er sket opstart af jordfordeling med etablering af lodsejerudvalg, der er i gang med taksering af jordene og får tilkendegivelser af hvilke lodsejere der ønsker at være med.

Projektet må ikke medføre ændret afvanding uden for projektområdet. Dette bliver sandsynliggjort gennem modeller og beregninger. Der er også etableret målebrønde med pejlestationer til opsamling af før-data.

Der er bekymring blandt lodsejerne om, hvorvidt der kommer til at ske påvirkning ud over projektområderne. Der ønskes en garanti/tinglyst plan, hvis der kommer påvirkning ud over det projekterede.

Hvis der er behov for et informationsmøde, så vil kommunen også gerne holde sådan et møde.

Der er bekymring hos de lodsejere, der ikke er direkte involveret. Der ønskes dokumentation for at der ikke sker påvirkning udover projektområdet.

Der er behov for et offentligt møde, der kan berolige tilstødende lodsejere.

Men der kan først holdes et offentligt møde, når der er konkrete planer/viden så der er noget at fortælle om.

Måske kan etablering af sandfang give mere smidighed?

Kirsten Kerrigan, Tønder Kommune:

Gennemgik grundlaget for 3 typiske vandløbsregulativer:

Infrastruktur med serviceniveau vedligeholdelse, antal typergrødeskæring, sand

  • Geometrisk skikkelser = trapetz m kote tværsnitsprofil via opmåling og pejling. Gælder for de fleste af vandløbene i TK
  • Teoretiske geometrisk skikkelse ca 20 % af vandløbene opmåling med stationering og på tværs og model (mikeelleven) med beregning fastlæggelse af afstrømning (manningtal)
  • QH-kravkurver ganske få strækninger i TK. Model der tager afsæt i vandføring og vandspejl medfører kravkurver en teoretisk model
  • Status for Brede å og foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Oplæg v. Ole Hansen, der orienterede om Status Brede å med resultat af foretræde for Miljø- og fødevareudvalget.

Med opfordring til ministeren om en lovgivning, der giver hjemmel til at agere og få rejst en sag.

Den skrf. Forespørgsel og ministerens svar omdeltes.
Hvad er næste skridt.

Ministeren mener, at der er allerede nu er hjemmel til at man kan arbejde videre og at kommunen allerede nu kan rejes en reguleringssag, der kan løse problematikkerne om oversvømmelse og klimaplanlægning.

Der er behov for en løsning af afledning af vand fra de store vandløb til vadehavet.

Opfordring fra mødet om at Tønder kommune vil starte en sag op.

Vadløbskonferencen skal give mere klarhed for hvilke muligheder der er i eksisterende lovgivning til at løse problematikkerne.

Vigtig at få præciseret om der er lovmæssige barrierer, der skal løses før det er mulig at igangsætte bedre vandafledning. Der arbejdes videre med problematikken på 2 kommende konferencer/møder her i foråret.

  • Næste møde blev fastlagt til 22. februar kl. 9.30
  • m. Kommentarer og drøftelser:

Erfaringer med grødeskæring i 2019.

Kristen Fromsejer finder ikke at grødeskæringen er tilstrækkelig!

Bo Jessen:  Men regulativet er overholdt… eller meld ind hurtigst muligt.

Den ene side af vandløbet skal holde fri for træer/udtyndes, hvilket også fremgår af udbuddet for vandløbsvedligeholdelse og derfor skal der klippes træer. Tønder Kommune skal følge op på, hvad det præcise svar er på om der skal skæres træer eller???

Problemstilling omkring træer langs vandløbene. Der må vokse træer på syd og vest, men ikke mod øst og nord.

Hvem skal fjerne disse træer??? Der skal følges op til kommende møde.

Grøn å, der er kommet henvendelser fra lodsejer, der ikke er tilfreds med årets vedligeholdelse.
Bør der være et møde mellem lodsejere og kommune langs Grønå for at få opklaret problematikkerne? Lodsejerne mener ikke regulativet er overholdt. Det er svært at gennemskue om regulativet er overholdt. Lodsejerne beder om et møde.

Frokost efterfulgt af runde, hvor politikere og vandløbsmedarbejdere fra Tønder Kommune ikke deltog.:

Niels Iversen: Gammelå/Sønderå: Er vandgennemstømningen god nok i Grøn å? Ser store udfordringer og er usikker på om vandgennemstrømningen lever op til det der er fastsat i QH-kurverne.

Lauget vil følge op, og bede kommunen om at få et møde og få beregningerne fremlagt og gennemgået.

Niels Lund, Arnå:, Er utryg for, om der sker påvirkning ved et vådområdeprojekt uden for projektområdet ved hævning af vandspejlet i Arnå

Bekymring ved bortgravning af bund og genudlægning af grus ved konkret projekt, hvor arealerne i forvejen er meget våde!

Johannes Demand, Hvirl å vest, Øster Højst. Problemer med opvækst af træer. Opfordring om at tage kontakt til kommunen og få aftalt en løsning.

Niels Thomsen Brede å øst. Der har ikke været aktivitet

Jan Dalmann. Problemer med en skovtrækning, hvor der ikke oprenses/grødeskæres

Martin Hansen. Lokæk/Skallebæk. Processen har være vanskelig og der er rejst og gennemført reguleringssag. Lodsejerne er egentlig ikke tilfredse, men turde ikke gøre indsigelse, da der var risiko for en meget ringere løsning.

Claus Clausen, Bredeå syd og Torben Hansen ingen kommetarer.

Kristen Fromsejer, Bredeå nord. Opgravning af sand, det fungerer godt nok ved kontakt til kommunen, hvis der er sandaflejring

Vandløbskonference.

Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner afholder vandløbskonference 5. marts

Vandløbsmøde Skærbækcentret 17. feb. Kl 12.30 om erfaringer om klimatilpasning og organisering og finansiering syd for grænsen om vandafledning. Initiativer fra laugene ved Bredeå i forlængelse af foretræde for folketinget. Invitation til politiker og teknikere fra de vestvendte kommuner

God mødeform Samme tidpunkt næste år, tidligere mødestart allerede kl. 9.30 skal sikre, at der er runde sammen med teknikerne om bl.a. grødeskæring. Måske kan å-manden også deltage.