Sønderjyske Vandløb ønsker Godt Nytår

with Ingen kommentarer

Januar er typisk en stille tid i planteavlen. Brug gerne en tørvejrsperiode til at gå langs dine vandløb, og se efter propper af grene, og sandpuder ud for drænudløb, når vandstanden er lav, vandet klart og grøden begrænset.

Måske er der noget, du skal have kommunen til at se på.

I Sønderjyske Vandløb har vi igen haft et år til dels præget af corona-restriktioner i forhold til møder. Der har også været kommunevalg, og dermed er der nye ansigter i de politiske udvalg, der har med vandløb at gøre. Folketinget har med et bredt flertal vedtaget en Landbrugsaftale, som sætter høje ambitioner for antallet af nye vådområdeprojekter.

Herunder finder du kommune for kommune en lille opdatering på, hvad der rør sig på vandløbsområdet, og hvad vi fra Sønderjyske Vandløb gør for at fastholde fokus på vandløb og behovet for velfungerende afvanding af de arealer, der fortsat skal være i drift.

Tønder Kommune +

Michael Schillig (tlf. 74 92 95 96) er fortsat tilsynsførende på vandløb og Niklas Bangsbro (tlf. 74 92 92 87) står fortsat for den overordnede planlægning af grødeskæring, opgravning, beskæring mv..

Grødeskæringen er fordelt på et antal mindre entrepriser (9 områder med mejekurv, et med hånd og et med båd). Ved udbudsrunden i 2020 kom der en lille rokade af entreprenørerne. Der er dog fortsat et stort lokalkendskab, hvilket medvirker til et godt samarbejde mellem dem, kommune og lodsejere.

Der har været gode betingelser for grødeskæring i 2021, hvilket har betydet få henvendelse til kommunen.

Der har hverken i 2020 eller 2021 været afholdt de normale dialogmøder mellem kommunen, Teknisk og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb pga. Corona. Der er dog blevet nedsat en arbejdsgruppe vedr. Brede Å (SVL deltager med 4 personer), som skal se på løsninger vedr. Brede Å´s udfordringer.

Kommunen har løbende gang i projekter typiske vedr. de fysiske forhold i vandløb (udlægning af groft materiale, udskiftning af bund, okkeranlæg, genslyngning mv.). Projekterne udføres i dialog med lodsejerne, og typisk under den regulativmæssige bund. Kommune vil gerne hjælpe med lavbundsprojekter, i det omfang der er opbakning fra lodsejere, i områder med meget tørvejord.

Vandløbsområdet ligger fortsat under Teknik- og Miljøudvalget, med Poul Erik Kjær (V) som formand og Hans Schmidt (C) som næstformand. SVL forsøger at skabe politisk opmærksomhed omkring vandløbsvedligeholdelse hos de nye udvalgsmedlemmer og der planlægges en inspirationstur til Tyskland i regi af Brede Å-udvalget hvor det nye Teknik- og Miljøudvalget også deltager.

 Aabenraa Kommune +

Anders Skau er fortsat tilsynsførende på vandløb.

Grødeskæringen er fordelt på et antal mindre entrepriser, i forsøg på at skabe noget lokalkendskab og lokal forandring.

Der gennemføres en række vandplanprojekter med udskiftning af bund og udlægning af gydegrus, det er især de store vestvendte vandløb, der står for tur. Projekterne udføres i dialog med lodsejerne, og typisk under den regulativmæssige bund. Kommune vil gerne hjælpe med lavbundsprojekter, i det omfang der er opbakning fra lodsejere, i områder med meget tørvejord.

Vandløbsområdet ligger fra årsskiftet under det politiske udvalg for Bæredygtig Udvikling, med Erik Uldahl (S) som formand og Erwin Andresen (Slesvigsk Parti) som næstformand, mens f.eks. vedligeholdelse af vejgrøfter ligger i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Vi forsøger at skabe politisk opmærksomhed omkring vandløbsvedligeholdelse hos de nye udvalgsmedlemmer.

Kommunen har udviklet på deres gis-løsning, så det nu er meget enkelt at finde oplysninger om vandløb, grødeskæringstidspunkter og regulativer via kommunens hjemmeside. Søg på Aabenraa Kommune Kort, og vælg ”Vedligehold af vandløb”.

 

Haderslev Kommune +

Det var i maj 2021 igen muligt at afholde et årligt vandløbsmøde mellem Haderslev Kommune, landboforeninger og vandløbslaug i Haderslev kommune. Mødet blev afholdt hos Sønderjysk landboforening, der var god interesse for mødet og alle vandløbslaug var repræsenteret.

Vandløbsvedligeholdelse: Kommunen har på det seneste brugt PJ Naturklip til grødeskæring og beskæring af træer, primært i Gram Å og Gelså. PJ Naturklip råder over en ”truxor”, som er et amfibiefartøj, der både kan sejle og køre (se mere her https://pjnaturklip.dk/). Det har vist sig at være langt mere effektivt end kommunens egen grødeskæringsbåd. Ligeledes arbejder kommunen med en nyt ”grøde-pincet”. Princippet er, at den trækker planterne (fx pindsvineknop) op med rode fremfor at skære dem over bunden. På den facon skulle planternes genvækst gerne reduceres. Metoden er blevet testet på en strækning i Vojens Bæk og i Hoptrup Å. Det et tanken, at fortsætte i 2021, evt. i flere vandløb.

Generelt er der god dialog mellem lodsejere og vandløbsmyndighed, og den løbende vedligeholdelse af vandløbene fungerer.

Omklassificering: Haderslev Kommune arbejder med omklassificering (privatisering) af vandløbsstrækninger, således at kommunens vandløb er ensartet klassificeret efter kommunesammenlægningen. Der er hovedsalig tale om rørlagte strækninger med få lodsejere, der vurderes ikke at have offentlig interesse men at have et privat formål.

Projekter: Kommunen har løbende gang i projekter til forbedring af de fysiske forhold i vandløb (udlægning af groft materiale, udskiftning af bund, okkeranlæg, genslyngning mv.). Projekterne udføres i dialog med lodsejerne.

Kommune vil gerne hjælpe med klima-lavbundsprojekter i det omfang, der er opbakning fra lodsejere, i områder med meget tørvejord.

Efter kommunevalget ligger vandløbsområdet fortsat under Teknik- og Klimaudvalget, med Carsten Leth Schmidt (Slesvigske parti) som formand og Kim Kabelka (A) som næstformand.

 

Sønderborg Kommune +

Sønderborg Kommune søger en ny tilsynsførende, idet Per Bossen har sagt op. Tilsyns-telefonnummeret 2790 4483 går videre til den nye medarbejder, som forhåbentlig bliver ansat pr. 1.3. 2022. Indtil da er der omstilling til vagttelefonen.

Grødeskæringen varetages af HedeDanmark, og der har i 2021 været relativt få klager. Kommunen opfordrer til, at bredejerne selv går langs vandløbet og ser efter eventuelle mangler og skader efter grødeskæring, og melder ind med det samme, så det kan blive udbedret.

Vandløbsområdet i Sønderborg Kommune bliver i den kommende periode varetaget politisk af Natur-, Klima og Miljøudvalget, under ledelse af Asger Romme Andersen fra Enhedslisten og med et venste-medlem som næstformand.

Kommunen forventer at holde et landmandsmøde i februar, hvor også vandløb vil være på dagsordenen. Kommunen arbejder på en række vandløbs- og vådområdeprojekter, baseret på frivillige aftaler og i dialog med lodsejerne.

 

Kolding Kommune +

Kolding Kommune er i gang med revision af deres vandløbsregulativer for de offentlige vandløb. De fleste regulativer er af ældre dato og ikke opdaterede. De nuværende regulativer er derfor uensartede, fordi de har udgangspunkt i forskellig praksis tilbage fra de tidligere amter og de gamle kommuner.  Revisionen foretages for et vandløbsområde af gangen over de næste år.

I 2021 er revision for Taps Å, Kær Mølle Å og Hejls Bæk afsluttet. Aktuelt arbejdes med revision af den yderste strækning af Kolding Å fra tilløbet af Åkær å ved Ejstrup og til udløbet i fjorden. I forbindelse med hver å-strækning har kommunen indkaldt lodsejerne til et orienterende formøde. Sønderjyske Vandløb har deltaget i formøderne. I forbindelse med revisionsprocessen har kommunen opmålt alle offentlige vandløb i 2018. KHL har stikprøvevis søgt adgang til opmålingsmaterialet for at få et indtryk af den vedligeholdelsesmæssige standard i vandløbene. Kommunen vedligeholder i vid udtrækning ud fra regulativtype “teoretisk skikkelse”, hvilket vanskeliggør lodsejers mulighed for kontrol af vandføring.

I Kolding Å-systemet arbejdes også med forundersøgelser af klimaprojekter med vandtilbageholdelse ved ekstrem nedbør for at forebygge oversvømmelser af Kolding By. Berørte lodsejere er kontaktet direkte. Der har været afholdt flere dialogmøder, hvor også KHL og Sønderjyske Vandløb har deltaget for at sikre lodsejers rettigheder.  I Seest Mølle Å er der allerede lavet 2 mindre vandtilbageholdelsesprojekter.

Kolding Kommune beretter om mange sager med ulovlig fældning af træer langs vandløb.  Det er det vigtigt at være opmærksom på at kraftig udtynding eller fældning af træer i 2 m bræmmen langs offentlige vandløb normalt forudsætter tilladelse fra kommunen.

 

Vejen Kommune +

Det var i november 2021 igen muligt at afholde et årligt vandløbsmøde mellem Vejen Kommune, landboforeninger og vandløbslaug/lodsejere i Vejen kommune.

Mødet blev afholdt på Ladelund Efterskole, der var god interesse for mødet og alle vandløbslaug var repræsenteret.

Vandløbsvedligeholdelse: Generelt er der god dialog mellem lodsejere og vandløbsmyndighed, og den løbende vedligeholdelse af vandløbene fungerer, selv om der er fra flere af laugene var bemærkninger og ønske om yderligere tiltag. Bemærkningerne er givet videre til Vejen kommune, der vil følge op. Det forventes at der igen afholdes et årligt møde i efteråret 2022.

Projekter: Kommunen har løbende gang i projekter, både vådområdeprojekter og projekter vedr. de fysiske forhold i vandløb (udlægning af groft materiale, udskiftning af bund, okkeranlæg, genslyngning mv.). Projekterne udføres i dialog med lodsejerne.

Vejen kommune vil gerne hjælpe med vådområdeprojekter og klima-lavbundsprojekter, i det omfang, der er opbakning fra lodsejere, i områder med meget tørvejord.

Efter kommunevalget ligger vandløbsområdet fortsat under Udvalget for teknik og miljø, med Vagn Sørensen (V) som formand og Niels Therkildsen (A) som næstformand.