Vandløbsvedligeholdelse i Sønderborg i fokus

with Ingen kommentarer

Normalt holder Sønderjyske Vandløb et møde sammen med Sønderborg Kommune i efteråret, hvor kommunens landmænd kan få en orientering om hvad der sker på vandløbsområdet i kommunen.
Der er også altid lejlighed til at stille spørgsmål og uddele lidt ris og ros i forhold til vandløbsvedligeholdelsen, da både tilsynsførende og vandløbssagsbehandlere deltager i mødet, sammen med deres afdelingsleder.

I år har mødet dog ikke kunnet gennemføres på grund af corona-restriktionerne. Ole Hansen fra LRS og Britt Paulsen fra LandboSyd, der begge er med i Sønderjyske Vandløbs konsulentnetværk og følger med i vandløbene i Sønderborg Kommune, valgte derfor at invitere sig selv til et lille møde på rådhuset i slutningen af december, for at drøfte løst og fast af aktuelle problemstillinger.

Som nogle allerede har erfaret, er Ronnie Olsen stoppet som tilsynsførende, og Per Bossen er ansat i den samme funktion. Per har overtaget Ronnies telefonnummer. Der er også ny chef i afdelingen – Lisbeth Møller Jensen, som har arbejdet i Sønderborg kommune i mange år og senest været teamleder for Landbrugsgruppen i Aabenraa Kommune. Ud over Vibeke, Bo og Hans Erik, som har arbejdet i afdelingen i mange år, kan du også møde Jacob Jacobsen, som arbejder med restaureringsprojekter og vådområder, og Bettina og Henriette, som er i tidsbegrænsede ansættelser på myndighedsområdet.

Et tørt efterår

Det har jo været et tørt efterår, så der har ikke været så store problemer med afvanding. Grødeskæring med mejekurv har været lidt vanskelig, fordi der var så lidt vand i vandløbene. Det er HedeDanmark, der har hele entreprisen, med Bdr. Nørulff og Brians Have- og Skovservice som underentreprenører.

Det er vigtigt at I som lodsejere tager godt imod åmændene, når de kommer – de gør bare deres arbejde, og kommunen er forpligtet til at vedligeholde vandløbene, også selv om der ikke er så meget vand. Man må påregne, at der køres i de yderste meter af marken, og ja – det giver lidt skader – men det er nu det arbejdsbælte, der er nødvendigt. Hvis man har spørgsmål eller er utilfreds med den måde, arbejdet bliver gjort på, kan man kontakte Per (27904483), som er tilsynsførende, eller Vibeke, som er myndighed (88725514). Vibeke hjælper også gerne, hvis man er i tvivl om, hvor 2m-bræmmen skal være.

Der er gang i en del Vandplan-projekter rundt omkring i kommunen. Kommunen skal søge at udføre de projekter, der er besluttet i Vandplanerne, for at forbedre den økologiske tilstand i de målsatte vandløb, og gennemføre nogle vådområdeprojekter for at nedbringe N-udledningen til Lillebælt og Flensborg Fjord.

Der arbejdes på vandløbsrestaurerings-projekter ved Vadebæk/Holbæk, Snogbæk, Hundsbjerg Bæk, Adsbøl Bæk, Fiskbæk, Humbæk, Holmbæk, Krambæk og Melved Bæk.
Der arbejdes på vådområdeprojekter ved Nordborg Bæk, Ketting Nor, Kajbæk, Snogbæk, Humlemaden, Skelde Vig, Krambæk, Birkepøl og Mjang Dam.

Fælles for alt arbejdet er, at der tages direkte kontakt til de berørte lodsejere, og der er god tid til at få afklaret, hvad projektet går ud på, og tage stilling til det.

Generelt må vi sige, at fra Sønderjyske Vandløb er vi ikke inde i detaljerne omkring de enkelte projekter, men vi går gerne ind i det, i det omfang, der er forhold, som I som lodsejere er bekymrede eller betænkelige over.